Здравейте

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на клиенти на „БЛУ СТАР  “ ЕООД („Политика/та”) и цели да обясни практиките, свързани с обработването на лични данни в контекста на предоставяните услуги и извършваните дейности.

Тази Политика е изготвена съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „БЛУ СТАРЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности „БЛУ СТАР“ ЕООД („БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ“) обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/ „Вие“), в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

Чл. 2. „БЛУ СТАР“ЕООД е дружество с ЕИК 206463509, със седалище и адрес на управление в гр. София, ЖГ.“Южен парк“ бл. 122,вх.А , тел.: (+3592) 02 962 40 51, адрес на ел.поща: office@starcity.com

 ДДС номер: BG. 206463509

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

Чл. 3. (1) Във връзка с предоставяните услуги БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, посещаващи уебсайта https://bluestar.bg/ 

(б) физически лица, които осъществяват резервации от свое име или от име на друго физическо или юридическо лице посредством Уебсайта;

(в) физически лица, използващи услугите, предоставяни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , включително, но не само услуги по хотелско настаняване, по ресторантьорство и свързаното с тях обслужване, по предоставяне на помещения за организиране на конферентни и други събития и др. под., както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;

(г) физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания (вкл., но не само по електронна поща, по факс, чрез обаждане, използване на функционалността за Instant Messaging на Уебсайта и др.), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  

(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  (2) Услугите на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  могат да бъдат заявявани само от дееспособни лица, които са навършили 18 години.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 4. Информацията (категориите лични данни), която БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:

1. Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

(а) Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати на престоя (дата на пристигане и дата на отпътуване); продължителност на престоя (брой реализирани нощувки); използване на туристически пакет; предпочитание за вид стая (пушачи/ непушачи); ВИП статус на гост;

(д) Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване при изрично заявяване от ползвателя на услугите: специални изисквания и предпочитания, вкл. за вид преса, за храни и напитки; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

2. Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); авторизационни форми (подписани).

3. Във връзка с предоставянето на ресторантьорски услуги:

(а) Идентификационни данни: имена.

(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

(в) Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг данъчен или регистрационен номер (за ЕТ и за физически лица); авторизационни форми (подписани).

(г) Информация, свързана с предпочитания (при изрично заявяване от ползвателя): предпочитания за храни и напитки; предпочитан начин на плащане; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

4. В случаите, когато Субектът на данни представлява друго лице (напр. фирма): информация кое лице и в какво качество (вкл. месторабота, позиция), както и информация за заявяваните услуги/ извършваните поръчки в това качество. Съответно в случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и др. под. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и др. под.).

случаите, когато Субектът на данни представлява друго лице (напр. фирма): информация кое лице и в какво качество (вкл. месторабота, позиция), както и информация за заявяваните услуги/ извършваните поръчки в това качество. Съответно в случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и други подобни. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и други подобни).

5. Във връзка с издаването на клиентски карти за отстъпки:

(а) Идентификационни данни: имена.

(б) информация за отстъпката, която може да бъде използвана със съответната клиентска карта.

6. Във връзка с услугите и функционалностите на Уебсайта:

(a) Данни, обработвани във връзка с извършване на резервация за хотелско настаняване: имена; адрес на електронна поща; телефон; държава; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, в т. ч. брой възрастни и брой деца; корпоративен код/ код за достъп; код на участник в събитие и/или групово настаняване; номер на резервацията; специални оферти и предпочитания на госта (при изрично посочване в резервационната форма);

(б Информация от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ

Чл. 5. (1) Съгласно изискванията на приложимото законодателство, БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: физическа охрана, алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

(2) Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградата на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и др. под. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват в зала за мониторинг с ограничен достъп.

(3) Чрез информационни табла, поставени на видно място, Субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Чл. 6. (1) При наличието на изрично съгласие от страна на Субекта на данни БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , може да обработва  следните лични данни: имена; телефон; адрес; адрес на електронна поща; информация за типа и обема на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг като предлагане на други стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на допитвания, анкети с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие.

(2) Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни. В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

(3) Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие се прекратява.

(4) Профилиране за целите на директния маркетинг може да се извършва единствено с изричното съгласие на Субекта на данни като се прилагат най-малко следните допълнителни гаранции за правата и интересите им: право на човешка намеса от страна на администратора; правото да изразят гледната си точка и право да оспорят решенията, базирани на профилиране. Към настоящият момент БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  не извършва такива дейности по обработване на лични данни.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  събира, съхранява и обработва информацията, описана в чл. 4, 5 и 6 по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

(а) цели, свързани със спазване на законови задължения на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ;

(б) цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

(в) цели на легитимния интерес на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  или на трети лица;

(г) цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

Чл. 8. Целите за обработване на лични данни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , свързани със спазване на законови задължения, включват:

1. водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;

2. адресна регистрация на чужденци съгласно изискванията на приложимото законодателство;

3. удържане и заплащане на туристически данък;

4. дейности, свързани с разработването и въвеждането на мерки за противодействие на тероризма;

5. обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;

6. осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

7. други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

Чл. 9. Целите за обработване на лични данни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , включват:

1. приемане, администриране и обработване на резервации и анулирани такива;

2. обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услуги посредством Уебсайта;

3администриране, изпълнение и доставка на покупки, извършени през Уебсайта;

4осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;

5администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;

6осигуряване на гаранция за извършени резервации и за заплащането на хотелското настаняване и на допълнително заявени услуги;

7финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;

10възстановяване на грешно преведени суми;

11осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите им предпочитания.

Чл. 10. Целите за обработване на лични данни, свързани с осъществяване на легитимните интереси на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  или на трети лица включват:

1. Легитимен интерес – (1.1.) упражняване и защита на законните права и интереси на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ; и (1.2.) БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти; на други лица, свързани със БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ; на служители на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ; на лица, обработващи лични данни от името на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ; и на търговски партньори на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  :

(а) установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1.1) и т. (1.2), вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи;

(б) видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и защита на живота и здравето на гражданите;

(б) предприемане на действия за преустановяване предоставянето на услуги при отказ от плащане, нарушаване на установените от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  правила и политики и др. под.;

(в) администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;

(г) събиране на вземания, дължими към БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , включително по принудителен ред и/или чрез възлагане на трети лица, както прехвърляне на вземания на трети лица (цесии) по установения в закона ред;

(д) отправяне на нотариални покани.

2. Легитимен интерес – анализ, планиране и повишаване качеството на услугите, предоставяни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  

(а) поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние на хотела (заетост, задължения и др. под.) в случай на срив на информационните системи;

(б) получаване, обработване и изготвяне на отговори по подадени заявления, молби и др. под., несвързани с жалби и оплаквания от ползваните Услуги;

(в) проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите;

(г) контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.

3. Легитимен интерес – осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта:

(а) поддръжка и администриране на Уебсайта;

(б) откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на Уебсайта;

(в) предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на Уебсайта.

4. Легитимен интерес – осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност и осигуряване на качествени хотелиерски и ресторантьорски услуги:

(а) администриране и управление на услугите, предоставяни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ;

(б) управление и контрол на качеството на предоставяните услуги;

(в) получаване на обратна връзка относно предоставените услуги.

Чл. 11. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:

1. Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;

2. Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;

3. Изпращане на информационни бюлетини;

4. Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ

Чл. 12. (1) БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива в обектите на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ   или да отправи запитване към посочените в чл. 23 от тази Политика контакти.

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др. под., която освобождава БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  от отговорност за неизпълнение.

(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  .

(5) Субектите на данни не следва да предоставят на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения).

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 13. (1) В някои случаи личните данни, обработвани от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

1. Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;

2. Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;

3. Търговски партньори (напр. резервационни сайтове като напр. com; туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  

4. Компетентни държавни и съдебни органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1-3 се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят на и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА – ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 14. (1) За целите, посочени в тази Политика, БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информацията за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 15. БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  не разкрива лични данни относно Субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  :

(а) компетентни държавни, общински или съдебни органи;

(б) одитори;

2. това е изрично предвидено в Политиката и/или в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  предоставя:

(а) обработващи личните данни по възлагане от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ;

(б) фирми за събиране на вземания.

3. това е необходимо за предоставяне на услугите на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  

(а) банки и доставчици на платежни услуги;

(б) доставчици на пощенски и куриерски услуги;

(в) търговски партньори на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни

4. Субектът на данни е дал изричното си съгласие - лицата, предвидени в съответното съгласие (напр. свързани с БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  търговски партньори на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  и други подобни);

5. това е необходимо за защита на правата или законните интереси на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , на трети лица или на Субекта на данни:

(а) държавни, общински и съдебни органи;

(б) частни и държавни съдебни изпълнители;

(в) адвокати;

(г) нотариуси.

6. в други, предвидени в закона, случаи.

Чл. 16. (1) БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

(2) БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ, съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:

Типове данни

Срок на съхранение

Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване

Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок

Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми)

От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията.

В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол.

До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали и

5 години

В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Данни, свързани с регистрацията на профил в електронния магазин на Уебсайта

За целия период на регистрацията и до 5 години след прекратяването ѝ.

Данни, свързани с резервации за ресторантьорски услуги, извършени по телефон

До 1 година

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

1 година

Лог на действията по заявки за регистрация на профил или за покупка на стока с или без регистриран профил в Уебсайта (съхранява се информация като: действие/ съдържание на заявката, дата и час, IP адрес и др.)

За целия период на поддържане на регистрация на профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години след прекратяването му (ако има такъв)

До 5 /пет/ години от изпълнението на заявената покупка (ако е извършена без регистриран профил).

Данни от видеозаписи

2 месеца

Данни, съдържащи се в картони- за обратна връзка

Информацията от картоните за обратна връзка се въвежда в анонимизиран вид (единствено обратната връзка; получените отзиви и препоръки) без каквато и да е информация за лицето, от което е дало тази обратна връзка във вътрешните системи на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , след което картоните се унищожават незабавно.

До 30 дена от попълването им.

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни

От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.

 

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл. 17. (1) Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права:

1. Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ   ;

2. Право на достъп:

(а) да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;

(б) да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му.

3. Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

4. Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;

5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;

6. Уведомяване на трети лица – право да изисква от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  ;

7. Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ   , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  .

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

(a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

(b) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на Субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  , правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо Субекта на данни, за всеки конкретен случай Субектът на данни има правото и ще получи от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка.

9. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 18. Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  или на трета страна. В тези случаи БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 19. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни като лично отправи съответно писмено искане към БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  – подадено лично от Субекта на адреса, посочен в чл. 23 от тази Политика или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

(2) Искането по ал. 1 може да бъде упражнено и по електронен, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на адреса на електронна поща, посочен в чл. 23 от тази Политика.

(3) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

(4) Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Чл. 20. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 21. Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВАТА

Чл. 22. Обхватът на правата на Субектите на данни и на задълженията на БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  .

РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 23. Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието и основанията за обработване на данните, начина на упражняване на правата по тази Политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от БЛУ СТАР ЛУКШЪРИ ХОТЕЛ  на:

Адрес: София, ул.“Винсент Ван Гог“ 7
Email адрес office@starcity.bg
Телефон: +(3592) 9624051

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от „БЛУ СТАР“ЕООД в качеството му на администратор на лични данни с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Тази Политика за защита на личните данни е в сила от 01.07.2020 г.

Политика за посетителите

Гостът има право да кани посетители в стаята си от 06:00ч. - 22:00ч. Ако посетителят остане в стаята след 22:00ч., посетителят трябва да се регистрира, като представи паспорт или лична карта. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било престъпления, свързани с нерегистрирани посетители.

Политика за домашни любимци

Нашата политика за домашни любимци не позволява присъствието на домашни любимци в обществените зони, ресторант. Преминаването през обществени зони с домашни любимци е разрешено само при влизане и излизане от хотелската Ви стая. Ако желаете да пристигнете с домашен любимец, трябва да уведомите хотела поне 24 часа преди пристигането Ви. Има допълнителна такса от 20 евро на ден за домашен любимец. Домашните любимци трябва да бъдат придружени от гост и винаги да се държат на каишка или в чанта/кутия за пренасяне. Моля, имайте предвид, че приемаме само малки породи домашни любимци (до 5 кг).

Политика за пушене

Цялата сграда на хотела, включително стаите и апартаментите, са за непушачи. Оценяваме Вашето сътрудничество с нашата политика за пушене и си запазваме правото да начислим такса за почистване от 100 евро на всеки гост, който нарушава тази политика.

Политика за свещи, ароматни пръчици и етерични масла

Свещи, ароматни пръчици, етерични масла (разпръскващи, изпаряващи се и т.н.) са забранени. Използването на тези артикули ще бъде третирано като тютюнопушене, ще бъде наложена глоба в размер на 100 евро и гостът може да бъде изгонен без възстановяване на суми.

Политика за готвене, готварски уреди, горивни материали или фойерверки

Безопасността на нашите гости, персонал и това на хотела е изключително важна за нас. Приготвянето на храна в стаите за гости от всякакъв вид уреди за готвене е забранено. Минимална такса от 100 евро ще бъде таксувана за готвене в стая, включително, но не само, използването на котлони, тостерни фурни, бойлери, уреди за приготвяне на ориз, запалими вещества, открит пламък, скара за барбекю, горелки, отоплителни уреди или други предмети предвидени за готвене. Открити огньове, пламъци или скара за готвене, на дървени въглища или газ, и фойерверки не са разрешени никъде в хотела. Моля винаги поръчвайте храна от рум сервиз или ресторанта. Ако настъпи повреда на имуществото на хотела, гостът е отговорен да покрие изцяло стойността на артикулите.

Политика за дневно ползване на стая

Гостът може да резервира хотелска стая за през деня. Тези стаи могат да бъдат заети само в периода от 10:00ч до 19:00ч. Цената на стая за дневно ползване включва наем на стая за конкретният период от време. Гостът може да се регистрира по всяко време от този период и трябва да освободи стаята най-късно до 19:00 часа.

Политика за видеонаблюдение

Камери за видеонаблюдение (CCTV) наблюдават територията на хотела. Цялата информация се записва, проверява на цифров носител и се съхранява. Видеонаблюдението се осъществява, за да се гарантира безопасността на гостите, тяхната собственост, както и собствеността на хотела. С подписването на регистрационната карта, при настаняване, гостите вземат под внимание и се съгласяват с използването на система за видеонаблюдение в помещенията на хотела (с изключение на стаите).

Политика за огнестрелни оръжия

Хотелът забранява на всеки гост или клиент да носи огнестрелно оръжие, боеприпаси, ножове или оръжия от какъвто и да е вид в помещенията на хотела. Тази политика се прилага за всички огнестрелни оръжия, независимо дали то е пистолет или оръжие с дълга цев. Гостите, които не спазват тези правила, ще бъдат помолени да напуснат хотела.

Политика за съхранение на багаж

В зависимост от заетостта, гостът може да съхранява багажа си, на собствен риск за загуба или повреда по каквато и да е причина в багажното помещение. Багажът не може да се съхранява за повече от 30 дни. Хотелът си запазва правото да откаже съхранение. Съхранението на багаж е разрешено само за предмети, които принадлежат на гостите, пристигащи в хотела с потвърдена резервация или които са имали резервация и са напуснали стаята си. В помещението за съхранение на багаж не е разрешено да се съхранява багаж или предмети на гости от други търговски обекти.

Политика за сейф в стаята

Хотелът не носи отговорност за повреда или загуба на пари, ценности, ценни книжа, бижута и други предмети на госта, които не са съхранявани и заключени в сейфа, осигурен в спалнята на госта.

Политика за загубени вещи

В случай на откриване на забравени вещи на госта, хотелът незабавно уведомява собственика, ако е той е известен. Забравените предмети се съхраняват в хотела в продължение на 6 месеца от датата на намирането им. След изтичането на този срок и не намерина собственика на забравените вещи, хотелът има право да използва, изхвърли или унищожи вещите.

Политика за опасни стоки

  • Забранява се внасянето и/или съхранение на сурови или експонирани кино филми, или всякакви други предмети с горим или опасен характер, и/или забранени стоки, и/или стоки със съмнителен характер.
  • Гостът е персонално отговорен пред ръководството, други гости и служители за всички финансови или други загуби и щети, които могат да бъдат причинени от такива предмети или поради собствена небрежност и неспазването на каквито и да било инструкции.
  • Хазартът ,контрабанда, проституция, оръжия, експлозиви, запалими предмети, отрови, наркотици, животни са строго забранени в хотелските помещения.

Политика за увреждане на собствеността

Гостът ще бъде отговорен за всяка загуба или повреда на хотелска собственост, причинена от тях самите, техните гости или всяко лице, за което той носи отговорност. Щети, открити след напускане на стаите - стаи открити с разхвърляни отпадъци, в пълен безпорядък и/или „разрушени“, ще подлежат на такса за дълбоко почистване от 100 евро и/или такси на трети страни, ако е необходимо.

Политика на правата на ръководството

Договорено е, че гостът ще се държи по уважителен начин и няма да причини никакви неприятности на територията на хотела. Ръководството има право да поиска от всеки гост да освободи стаята си или да напусне други части на хотела незабавно, без предизвестие и без да посочва каквато и да е причина, и гостът е длъжен да напусне, когато бъде поискано да го направи. В случай на неизпълнение, Ръководството има право да извади багажа и вещите на госта от заеманата от него стая. Ако ситуацията ескалира, а гостът не спазва тази политика, хотелът ще извика полиция.

Политика за снимки и видео

Използването на снимки и видеоклипове, направени в хотела за търговски или обществени цели, не е разрешено. Тези, които направят това, ще бъдат подложени на съдебно преследване, тъй като хотелът е частна собственост и си запазва правото да наложи тази политика.

Политика за право на отказ на достъп до услуги

Хотел БЛУ СТАР се управлява частно. Ние си запазваме правото да откажем услуга на когото и да било по някаква причина(и) и това не нарушава законите на Република България. Хотелът има политика на нулева толерантност, при която ние ще откажем услуга или настаняване в нашия хотел или можем да отстраним лице, което отказва да спазва разумните стандарти и политики, установени от Република България и ръководството на хотела. Хотелът ще откаже обслужване или ще изгони гост: при отказ или неплащане на настаняване, който е под въздействието на алкохол, наркотици или друго опияняващо вещество и действа по начин, нарушаващ спокойствието на другите гости или не е в съответствие с държавните закони за алкохола; не могат да контролират правилно децата си по всяко време, стремят се да използват хотела за незаконни цели; се стреми да внесе в хотела: незаконно притежавано огнестрелно оръжие; или нещо, включително експлозивно или опасно или токсично вещество, което е незаконно да притежава и което може да бъде опасно за други лица; унищожава, поврежда, осквернява или заплашва с увреждане на хотелското имущество или гостите; причинява или разрешава на лица да надвишават максимално допустимата заетост в стаята, отказва да се придържа към разумните стандарти или политики, установени от ръководството на хотела.

Политика за болести и епидемии

Хотелът си запазва правото да откаже настаняване на гост, пристигнал със заразна болест. В случаите, когато по време на престоя се появи болест, моля, уведомете персонала на рецепцията. В случай на сериозно заболяване може да бъдете помолени да получите подходяща медицинска помощ от близко здравно заведение. По време на епидемии имаме право да прилагаме предпазни мерки според нашата преценка или според изискванията на местните власти. Може да ви таксуваме такса за почистване на стаята, както сметнем за подходящо при обстоятелствата.

Паркиране на собствен риск

Всички превозни средства трябва да бъдат посочени при регистрация. Всички превозни средства са паркирани на рискa на собственика. Хотелът не поема отговорност за каквито и да е превозни средства, пътници или съдържание, докато са транспортирани или паркирани в хотела. Ако превозното средство е оставено на паркинга на хотела, след като гостът е напуснал и без писменото съгласие на хотела, хотелът си запазва правото да премести принудително автомобила за сметка на собственика. Не се допускат ремонти на превозни средства на територията на хотела.

Политика за партита в стаите

Хотелът прилага политика за забрана на партита в стаите, за да гарантира, че винаги можем да защитим хотела и нашите гости. В помещенията на хотела не се допускат и толерират никакви партита и силни шумове. В случай на смущение ще бъде дадена учтива молба (предупреждение) за намаляване на шума. Ако нашата заявка не бъде изпълнена, гостът ще бъде помолен да напусне хотела без възстановяване на сумата. Регистрираните гост(и) отговарят за всички посетители. Нерегистрирани посетители са разрешени само до 22:00 часа. Ако в стаята бъдат открити повече хора, които не са посочени във формуляра за регистрация за гости след 22:00 часа, престоят Ви ще се счита за парти. Ще бъдете призовани да напуснете стаята без възстановяване на средства и може да бъдете поставени в списъка на забранените гости на хотела. Ще бъдат извикани власти и обитателите ще бъдат изгонени от хотела. Ако политиката за забрана на партита в стаите и предупрежденията бъдат игнорирани, към сметката на госта може да се приложи такса от 150 евро. За комфорта и удобството на всички гости, хотелът разполага с политика за тишина между часовете от 22:00ч - 06:00ч. Молим нашите гости да уважават съседите си и да не се събират в коридори или обществени зони, където шумът ще притеснява другите. Всички оплаквания за шум, които са довели до обезщетение на гостите, ще бъдат таксувани на стаята на гостите, чийто шум е причинил оплакването.